Regulamin

 •  Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy kwiatyprzemysl.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 

 1. Właścicielem Sklepu jest: SC KWIATY Danuta Zielińska Wacław Kalinowski, Przemyśl, ul. 3 Maja 2, NIP: 7951897140, tel. 16 679 11 20, adres email: kwiatyprzemysl@gmail.com.

 

 1. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

 1. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

 

 • Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

 

 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

 

 

 • Płatności
 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 

 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 

 1. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

 

 

 • Wysyłka towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

 

 1. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

 

 

 • Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

 

 1. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 

 1. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

 

 

 • Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 

 1. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 

świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

dostarczania prasy;

usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

 • Ochrona prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

 

 1. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

 

 1. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

 

 • Własność intelektualna
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

 

 • Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

 1. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

 1. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 

 1. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.